ارتقای ظرفیت

فوکس به طور عام در زمينه ارتقای ظرفيت اجتماع، مامورين دولتی، کارمندان خود و کارمندان سکتور خصوصی، مردها، زنان و اطفال کار ميکند. فوکس همواره سعی ميورزد تا به خاطر پيشرفت و انسجام قوای بشری برنامه های را ترتيب دهد تا مردم از کوچه گرفته تا ادارات دولتی و خصوصی نمونه يک حکومتداری خوب و اداره خوب به شمار روند. برای رسيدن به اين هدف فوکس از طريق ورکشاپ های مختلف و سروی های تحقيقی جامعه و نظام را به شکل يک جال دوخته شده يکجای مينمايد تا به اين ترتيب در زمان حالات اضطراری توانایی مديريت را داشته باشد.