در خدمتگذاری با رضاکاران سهم بگيريد

از آنجائيکه فوکس يک اداره غير دولتی و غير انتفاعی است همواره به رضاکاران متکی بوده است. اکثريت پروژه های ما به همت بازوی رضاکاران به پيش ميرود. با داشتن جوانان و تجربه های مفيد و موفقيت های زيادی داريم. رضاکاران در حقيقت ستون فقرات فوکس به شمار ميروند که هميشه بدون توقع امتياز به خدمت مردم کمر بسته اند و شانه داده اند. تيم رضاکاران ما نه تنها در ساحه کار مينمايند، بلکه امور اداری ما را نيز به پيش ميبرند، مثل حفظ ارتباط با جوامع مدنی، ملاقات با ادارت تمويل کننده و بازاریابی ما را ياری ميرسانند. رضاکاران نه تنها اينکه در زندگی اشخاص مستحق جامعه تغيير مياورند، بلکه از طريق تيم ورک (کار گروپی) در عرصه های مختلف تجربه های زيادی را به دست مياورند.

کار رضاکارانه و موثريت آن:

کار مطابق خواست ورضائيت نه تنها اينکه يک فرهنگ قبول شده کشور ما بوده و جامعه را به سوی انکشاف سوق ميدهد، بلکه به خود رضاکار نيز فايده آن ميرسد، مثلا رضاکار آموزش اضافی و لياقت بيشتر به دست مياورد. کار مطابق ميل به مثابه کشتی پنداشته ميشود که شما را از يک ساحه محدود به نقطه ميرساند که آرزوی آنرا داريد و سبب خوشی تان ميشود. در اين مورد حضرت علی (رض) فرموده اند: ((طوری زندگی کن که گويا فردا ميمری و لی چنان تحصیل کن که هميشه زنده ميمانی)). پس گفته ميتوانيم که برای آموزش های جديد و بدست آوردن تجارب هيچ گاه ناوقت نيست.

الف: قسمتی از جامعه تان باشيد!

هيچ مرد و زنی جزيره نيست. ما بعضاً محيط انسانی را از خود رانده ايم. فرد و جامعه با هم وابسته بوده و يکی از ديگر جداناپذير است و همواره به يکديگر تکيه کرده اند، ولی ما گاه گاهی غير شعوری به عوض اصلاح از جامعه فرار ميکنيم، در حاليکه اين فرد است که جامعه را ساخته است. فرد به حيث رضاکار به اسانی ميتواند دوباره به جامعه خود رو بياورد و يک جامعه از هم پاشيده را به يک جامعه متمدن تبديل نمايد.

ب: ارامش و سکون ذهنی:

هرگاه اين موضوع را به معنی وسيع آن مطرح کنيم پس رضاکار نه تنها وقتش را، بلکه استعداد و قوه بشری خود را نيز ارامش می بخشد. از آنجائيکه در هر بخش زندگی تصميم بیشتر از همه چيز رول مهم دارد. به همين ترتيب تصميم و اراده به يک کار رضاکارانه نيز نماينده گی از عزم قوی مينمايد. شما به حيث يک رضاکار نه تنها از امر و فشار کاری خلاص هستيد، بلکه ذهن و وجدان تان نيز ارام خواهد بود. سکون ذهنی آن است که به جای ماديات معنویت مطرح باشد. همانگونه که در فعاليت های رضاکارانه هميشه خير و فلاح افغانستان مطرح ميباشد، پس اين کار حتماً معنويت است و فعاليت معنوی سبب تسکين ذهنی ميگردد. اين يک واقعيت است که به يک گل بهار نه ميشود و يک فرد نميتواند که تمام دنيا را گل و گلزار بسازد، ولی اين يک گل سبب زيبایی يک اتاق کوچک شده ميتواند. در نتيجه گفته ميتوانيم که يک فرد در دنيای کوچک خود تغيير بزرگی را اورده ميتواند.

در ارتباط با فعاليت رضاکاران به اين ايميل ادرس با ما در تماس شويد: volunteers@focusafghanistan.org