حقوق بشر و جندر

فوکس به مثابه يک جامعه مدنی فعاليت های خود را در جهت برابری جنسيتی (جندر) پشتيبانی از اطفال، ازادی بيان ، مردم سالاری و راه پيشرفت آغاز نموده. فوکس در زمينه حقوق بشر با در نظر داشت حقوق بشر از نظر دين مبين اسلام، حقوق بشر جهانی، کنوانسیون جهانی برای اطفال، اسناد و احکام نزديک و مرتبط به آن راه و روش خود را انتخاب نموده. ما برای پیشرفت جامعه مدنی خدمات گوناگونی را به اشکال مختلف مانند ورکشاپ های تربيتی، برنامه های رادیویی و تلویزيونی و مواد چاپی به گونه مثال ياد کرده ميتوانيم. به اين ترتيب با ادارات مربوط، شوراهای محلی، مامورین دولتی، بزرگان قومی و متنفذين، شخصيت های علمی، ژورنالستان، استادان پوهنتون، شاگردان، محصلين، پوليس، جوانان، زنان و ساير اقشار جامعه مشترکاً کار کنيم.