پشتيبانی از اطفال

همانگونه که هر فرد امروز  آغاز ميشود، به همين گونه  هر طفل نيز در  يکی از ساحات مسئوليت آينده را به عهده ميگيرد تا به جامعه خدمت کند. به خاطر حمايت و حفاظت اطفال فوکس با ساير جوامع مدنی مشترکاً  کار  ميکند تا جهت مصئونيت آنان  آگاهی جامعه را تضمين کند و زمينه را برای چنان يک محيطی را اماده سازد که در  آن خشونت عليه اطفال نباشد. هدف اصلی فوکس اين است که تا خانواده ها را از عواقب ناگوار  خشونت عليه اطفال  اگاه بسازد. به  اين ترتيب خانواده ها نه تنها اينکه به طور مداوم و منظم از  اطفال شان حمايت نمايند، بلکه به آنها اين جرئت را نيز بدهند تا در حالات اضطراری چگونه مبارزه نمايند.

فوکس با اطفال به طور مستقيم نيز کار ميکند و  از  اين طريق ميخواهد تا به آنان راه های عملی را نشان دهد که چگونه از خود مواظبت نمايند. فوکس ميخواهد تا در هر ولسوالی برای حفاظت از  اطفال برنامه های را ترتيب نمايد که در اين راستا پاليسی های گوناگون، قوانين، راهکارها، بوديجه و حمايت از  اطفال، فرصت ها و مسئوليت های دولت را مشخص ساخته ميتواند.  فوکس به شعار ( هر طفل بايد حساب شود) باور دارد و برای اين هدف بالای يک برنامه خاص کار ميکند تا برای هر طفل حقوق اوليه و ( کارت تولد) داده شود.