جامعه و محیط زیست

فوکس در حفظ اجتماع و محيط در هر کدام از ساحاتی فعاليت دارد که در حل مشکلات بيجاشده گان و عودت کننده گان کمک کرده بتواند. علاوه از  آن تا حد امکان با معلولين، اقليت ها، زنان، اطفال و ساير اشخاص مستحق کمک ميکند، زيرا به سبب حوادث طبيعی  به توجه عاجل ضروت ميداشته باشد. پس فوکس از  قبل چنان پلان های آمده شده دارد که به تعداد زياد و بی شمار  متضررين در حالات اضطراری به آسانی مبارزه کرده بتواند. با عملی کردن اين پلان ها مردم زيان ديده نه تنها خود را، بلکه بعضی از ذخاير و منابع را نيز نجات داده ميتوانند، مانند منابع آب نوشیدنی صحی، جنگل ها و منابع زراعت.