مشوره دهی

بر مبنای پلان  استراتيژيک فوکس به سلسله خدمات خود فعاليت هایش را  از مرکز به ساير نقاط افغانستان به شکل ورکشاپ های تربيتی، مشورتی و ورکشاپ های تخنيکی ادامه ميدهد.  ما در اغاز  کار  اين توان را نداشتيم تا برنامه های وسيع داشته باشيم  و خواست جامعه را پوره بتوانيم اما بعداً قادر شديم تا در ولايات نيز برنامه های داشته باشيم و به مردم مشوره های مفيد بدهيم.

فوکس هر برنامه محلی و ولایتی را به چشم يک پروسه ملی مينگرد و اين توان را نيز دارد تا هر  برنامه کوچک ر ابه برنامه های ملی نسبت بدهد. در اين رابطه اداره فوکس اين کارشناسان را با خود دارند:

۱: تدوير ورکشاپ های تربيتی در قسمت پروگرام های چاپی

۲: تربيه کارمندان ادارات کليدی

۳: تربيه سروی کننده گان کليدی در سطح تمام کشور

۴: تربيه استادان امور اجتماعی

۵: پياده کردن برنامه های تخنيکی و اداری از طريق مشوره های  کوتاه مدت

۶: حفظ ارتباط با کارشناسان و به دست اوردن مشوره های تخنيکی و معنوی به همکاری موسسات بين المللی.