در باره ما

فوکس یک شبکه یی است که از مجموع چند جامعه مدنی تشکيل شده و تعداد زيادی از خبرنگاران، پروديوسران، ايديتران، نويسنده گان و کارشناسان تخنيکی ادارات مختلف ملی و بين المللی عضويت آنرا دارند، مانند ترينر ژورنالستان برنامه های تعلیمی رادیوی بی بی سی، بعضی از اعضای سابقه انجمن رسانه های ازاد اسیای جنوب (SAFMA) بعضی از  اعضای سابقه انجمن بين المللی قلم  (PEN)، انجمن های خبرنگاران محلی، انجمن های فرهنگی، انجمن های زنان، انجمن های جوانان و عده یی از استادان پوهنتون با آن همکاری دارند. اين گروپ ها و افراد در چهارده سال گذشته در ولايات مختلف افغانستان فعاليت ها داشتند، به ولايت ها سفر کرده اند که طی آن جوامع مدنی را تاسيس کرده و آنها را در  قسمت تشکيلات  و برنامه ها تربيه نموده اند و همچنان در زمينه عدالت خواهی از  آنها پشتيبانی کرده که به اين ترتيب رابطه دوستانه فی مابين به ميان آمده.

به تاريخ پنجم ماه حوت سال ۱۳۹۴ه ش  کارهای اين افراد و گروپ ها بيشتر منظم شده و به نام موسسه انکشافی فوکس (Focus Development Organization) يک شبکه را ايجاد و جواز فعاليت را بدست آورد. شبکه فوکس ساحات کاری خود را در عرصه های امور تعلیمی، فرهنگی، عدالت خواهی، تحقيقی و علمی تعيين کرده و دفتر خود را در کابل افتتاح نمود. فوکس در قدم نخست انجمن رسانه های محلی را ايجاد کرد. در وقت کم بسياری  از رسانه های محلی عضويت آنرا کسب کردند که قسمت های زياد  آنرا رادیوهای محلی تشکيل ميدهد. با وصف آنکه فوکس در هر گوشه از کشور فقط به نام يک موسسه ملی شناخته شده که در چوکات قوانين نافذه افغانستان فعاليت دارد، اما مفکوره جهانی داشته و در ارتباط به برنامه های انکشافی معيارهای بين المللی را در نظر ميگيرد.