دورنما

فوکس چنان يک افغانستان را ميخواهد که از فقر، خشونت و بی عدالتی های اجتماعی پاک و مبرا باشد، تا هر انسان صرفاً در برابر خداوند (ج) و قوانين نافذه کشور مسئوليت داشته باشد. همه مردم حقوق مساوی داشته و در فضای برادری و ارام زندگی نمايند.