آموزش

فوکس متيقن است که آموزش ستون فقرات انکشاف است، از  اينرو تا اندازه زياد بالای تعليمات اوليه  و اجتماعی تاکيد ميورزد. به اين ترتيب ما ميتوانيم تا هر طفل (پسر و دختر) در مناطق دور افتاده تا  اندازه سهولت های آموزش را آماده سازيم. همچنان بر بنياد آموزش ميتوانيم تا به آنعده از دختران زمينه آموزش اوليه برابر نمائيم که قربانی تبعيض جنسيتی ورسم و رواج های ناپسند شده اند. اين برنامه های آموزشی اجتماعی با آنعده از  اطفال کمک ميکند که به منظور آموزش های رسمی به سوی شهرهای رو اورده اند. علاوه بر آن اين برنامه ها در به ميان آوردن يک محيط سالم تعليمی و تربيتی معلمين نيز کمک ميکند.  فوکس برای شاگردان بزرگ به ترتيب ذيل زمينه سازی ميتواند:

سفرهای تعليمی، اشتراک در محافل، مجالس و بحث ها، تياتر،  فيلم های مستند و سهم گيری در ورکشاپ های تربيتی. در آينده برای پسران و دختران کلانتر  ايجاد تيلی سنتر اجتماعی ( مرکز  ارتباط) که برای آموزش های تحقيقاتی اختصاص يافته باشد، به اين ترتيب فوکس در نظر دارد تا زمينه آموزش شبانه را برای مامورين حکومتی، بزرگان محلی، معلمين و خدمتگاران مساعد سازد تا بحث های منطقی و مثبت، مناظره و رهبری موضوعات عمده آنرا تشکيل دهد.

فوکس سعی مينمايد تا به کمک موسسات جهانی زمينه تريننگ های مختلف را مساعد سازد. کارمندان فوکس توانایی کامل در طرح های پيشنهادی خوب را برای تريننگ ها، ازمايش، اصلاح و پياده کردن آن دارند. ما به سطح ملی و محلی ورکشاپ های انکشافی را به خاطر مبارزه با حالات اضطراری، مصئونيت مردم، جندر و خشونت به زبان های پشتو، دری و انگليسی تدوير مينمائيم.