لرلید

فوکس غواړي چې نړۍ، په تېره بيا افغانستان د سولې، پت او پرمختیا د ټاټوبي په نوم نړيوالو ته وروپېژندل شي. فوکس داسې افغانستان غواړي چې له بېوزلۍ، تاوتریخوالي او اجتماعي بې عدالتۍ څخه پاک وي ، داسې افغانستان چې په هغه کې ټول افغانان برابر حقوق او د ورورۍ په فضا کې ارام ژوند ولري، په نهايت کې داسې افغانستان چې په هغه کې هر افغان یوازې خدای (ج) او د هیواد اساسي قانون او نورو نافذه قوانينو ته مسئولیت ولري..