مرکز رسانه ها

ساحه فعاليت های فوکس روز تا روز وسعت ميابد. فوکس به هدف پروگرام های انکشافی، ملی و اجتماعی تلاش مينمايد تا خلای را پر نمايد که تا اکنون نی حکومت و نی سکتور خصوصی پرکره ده است. در اين ارتباط فوکس بالای برنامه های ذيل کار ميکند:

۱: مرکز معلومات و ارتباط:

برای مطرح کردن موضوعات مختلف ايجاد چنان يک تیلی سنتر که کتاب خانه مجهز وسهولت تکنالوژی معلوماتی را داشته باشد.

۲: ظرفيت سازی و ورکشاپ های تربيتی اجتماعی

آماده کردن مواد برای کورس های کوتاه مدت قرار ذيل است:

الف: جندر و حقوق بشر

ب: سروی های نمونوی

ج: ورکشاپ های تربيتی برای رسانه ها

د: آمورش کوتاه مدت برای هموطنان به منظور حکومت داری خوب و نقش فعال.

ه: ساختن پلان های اجتماعی، اداره، نظارت، ارزيابی و ترتيب راپور.