سلامتی و ظافت

آب پاک برای صحت نسبت به هر چيز ديگر عنصر ضروری زندگی انسان شمرده ميشود، اما بدبختانه که در اکثر مناطق دور افتاده کشور مردم از  اين نعمت طبیعی محروم اند که در نتيجه اين محروميت معمولاً  زنان و کودکان از اثر نوشيدن آب ناپاک به امراض گوناگون مبتلا ميشوند. فوکس نه تنها اينکه تلاش ميورزد تا جهت بدست آوردن آب پاک چاهای عميق را حفر نمايد و بمبه های دستی را در آن نصب کند، بلکه ميخواهد تا برای مردم راه و چاره پاک نگه داشتن آب را نيز نشان بدهد.