هدف

فوکس د افغانانو د زده کړې، روغتيا، حقوقو او پرمختیا لپاره هلې ځلې کوي چې لږ تر لږه خپلو هيوادوالو ته د اساسي حقوقو په ترلاسه کولو کې مرسته وکولای شي او د يوې داسې ټولنې په را منځ ته کولو کې ونډه واخلي چې پر ثبات او عدالت ولاړه وي. داسې يوه ټولنه چې په هغه کې هره ښځه او نارينه خپل فکر، توان او  امکانات د خپل ژوند ښه کولو لپاره په کار واچوي چې په دې ډول خپل راتلونکي نسل ته  لوړ کلتور او تمدن په میراث پرېږدي.

ارزښتونه:

۱: له تبعیض څخه پاک ژوند

۲: تعهد او اتفاق

۳: مسلکیتوب

۴: ( جنډر) جنسيتي برابري

۵: شفافیت او مسئولیت

۶: خودکفایي