هدف

فوکس به منظور تعليم، صحت، حقوق و انکشاف افغانستان تلاش مينماید تا بتواند حد اقل با هموطنان خود در بدست اوردن حقوق اساسی آنان کمک کرده بتواند و چنان جامعه را بمیان بياورد که بر مبنای ثبات و عدالت باشد. چنان يک جامعه که در آن هر زن و مرد فکر، توان و امکانات خود را برای زندگی هر چه بهتر به کار بیندازد و به اين وسيله برای نسل های آينده يک فرهنگ و تمدن بلند را به ميراث بگذارد.

ارزش ها:

۱: زندگی پاک و عاری از تبعيض

۲: تعهد و اتفاق

۳: مسلکی بودن

۴: توازن جنسيتی (جندر)

۵: شفافيت و مسئوليت

۶: خودکفایی.