پيام هيئت رهبری

به تمام اشتراک کننده گان، همکاران و ادارات کمک دهنده خارجی در بازسازی افغانستان! السلام عليکم

از اينکه به اداره فوکس علاقه مندی نشان داديد، از صميم قلب ابراز  خوشی نموده و از شما امتنان ميکنم. از آنجائيکه افغانستان در چند دهه گذشته در جريان جنگ های داخلی و خارجی سخت ويران شده، اکنون وقت آن رسيده تا در  ابادانی اين کشور زيبا و تاريخی با همديگر همدست شويم. گرچه افغانستان  امروزی با مشکلات و ناسامانی های زياد دست و گريبان است و مخصوصاً بی ثباتی سياسی و فقر  زندگی افغان ها را تلخ ساخته، ولی نبايد فراموش کرد که اين کشور از قرن ها به اينطرف نقطه تقاطع تجارت، هنر، اقتصاد، فرهنگ و تمدن های مختلف به شمار رفته است.

از تمام جوامع جهانی و افغان های مقيم در خارج خواهش ما اين است که در بازسازی افغانستان سهم فعال بگيرند. افغانستان در زمينه های امنيت، اقتصاد، کاريابی، اموزش، صحت و ارتقای ظرفيت مشکلات زياد دارد. همچو افتاب روشن است که افغان ها مردم زحمتکش اند و در قسمت قوای بشری نسبت به هر کس ديگر غنی تر و مکمل تر است، پس بايد از اين قوای بشری در بازسازی کشور استفاده شود. افغانستان نبايد برای ديگران مسکن ترس و غم باشد، بلکه به يک آدرس خوب تبديل شود.

اگر افغانهای روشنفکر تصميم بگيرند و يک پلان خوب داشته باشد، ممکن افغانستان در يک دهه آينده به حيث يک کشور پيشرفته و مهم در منطقه تبارز کند. ما از گذشته ها خواب يک افغانستان ارام وپيشرفته را می بينیم ولی به نظر ما حال زمانی رسيده که به خاطر کار مشترک همه يکجا استين ها را برزنیم و به خواهش ها و خواب های خود جامه عمل بپوشانيم، اينک در  اين ارتباط  ادراه انکشافی  فوکس قدم برداشته و به اندازه توان خود به پيش ميرود.

ما باور داريم که جوامع مدنی بيشتر از همه احزاب سياسی، قومی و منطقوی حيات طولانی اش را ادامه ميدهد، زيرا جوامع مدنی به مردم ارتباط دارد، به اراده مردم به ميان مياید، انکشاف ميکند و هدف آن نيز خوشحالی و موفقيت مردم است.

با اميد همکاری ها و پيشنهاد های شما